“Poupees”

Two Spirits Joy Poupee. 12″x 11″ x 11″, Mixed Materials, 2020
Two Spirits Fool Poupee. 9″ x 17″ x 7″. Mixed Materials, 2020
Two Spirits Control Poupee. 10″ x 11″ x 10″, Mixed Materials. 2020
Two Spirits Generosity. 8″ x 9″ x 6″, Mixed Materials, 2020
Two Spirits Prayer Poupee. 8″ x 16″ x 8″, Mixed Materials, 2020
Two Spirits Pet Poupee. 8″ x 12″ x 4″, Mixed Materials, 2020
Two Spirits, Trust Poupee. 7″ x 10″ x 6″. Mixed Materials, 2020
Two Spirits, Snail Poupee. 7″x 7″x 8″, Mixed Materials, 2020
Two Spirits, Tradition Poupee. 7″ x 6″ x 4″. Mixed Materials. 2020